Warunki Sprzedaży, Dostaw I Gwarancji

WARUNKI SPRZEDAŻY, DOSTAW I GWARANCJI "MEGAL"

"MEGAL" zwany dalej Sprzedającym sprzedaje, a Kupujący kupuje towary określone w Umowie na następujących warunkach:
A. CENA
1. Ceny ustalone są zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu podpisania Umowy i są to ceny netto (bez podatku VAT). Do ustalonych cen jest doliczany podatek VAT w wysokości obowiązującej dla kupowanych towarów w dniu dokonania płatności. Podane w Umowie stawki i kwoty VAT są aktualne w chwili sporządzenia zamówienia i ewentualny ich wzrost w przyszłości wskutek zmiany przepisów obciąża wyłącznie Kupującego.
2. Jeżeli w dniu dokonania płatności końcowej obowiązują ceny różniące się o 5% (pięć) lub więcej procent od cen z dnia podpisania niniejszej Umowy, Sprzedający zastrzega sobie prawo zwiększenia wartości płatności odpowiednio do zmian cen, w stosunku i proporcjonalnie do niezaliczkowanej części sumy. Jeżeli zmiana cen następuje po pierwotnie ustalonym terminie dostawy, a opóźnienie dostawy jest z winy Sprzedającego, Sprzedający nie ma prawa zmiany wartości płatności związanej ze wspomnianą zmianą ceny.
3. Jeśli w Umowie nie ustalono inaczej, to wysokość zaliczki w stosunku do wartości Umowy wynosi 49% (czterdzieści dziewięć) procent dla zamówionego towaru. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany wartości Umowy także w przypadku zmian wysokości podatku VAT lub wprowadzenia innych form opodatkowania.

B. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
1. Miejsce i termin dostawy, jak również formy i terminy wpłaty zaliczki i płatności końcowej, ustalone Są w treści Umowy . Termin wykonania usługi może ulec zmianie z przyczyn nie zawinionych od firmy "MEGAL" Sp. z o.o., o czym Kupujący zostanie poinformowany.
2. Kwota zaliczki o określonej w Umowie jest warunkiem realizacji tejże Umowy. Sprzedający ma prawo przesunąć termin dostawy o taką samą liczbę dni, ile wyniosło opóźnienie dokonania płatności zaliczki.
3. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień wpłaty gotówki do kasy Sprzedającego a w przypadku przelewu dzień wpływu na konto Sprzedającego.
4. Płatność końcowa gotówką może być dokonana w lokalnym biurze Sprzedającego wyłącznie na życzenie Kupującego przed dostawą. W pozostałych przypadkach płatność dokonywana jest w momencie odbioru na ręce przedstawiciela Sprzedającego.
5. Kupujący zobowiązuje się do odbiorów w ustalonym terminie (terminach), a w szczególności do: właściwego technicznego przygotowania i przeprowadzenia rozładunku w miejscu dostawy oraz odbioru ilościowego i jakościowego (w zakresie wad jawnych) przed rozładunkiem.
6. Wszystkie ryzyka uszkodzenia lub utraty towarów przechodzą na Kupującego z chwilą rozpoczęcia rozładunku, w przypadku jednoczesnego zamówienia montażu, ryzyka te przechodzą na Kupującego z chwilą złożenia każdego elementu we wskazanym miejscu.
7. W przypadku braku możliwości rozładunku z przyczyn leżących po stronie Kupującego pokryje on koszta składowania i ubezpieczenia w zryczałtowanej wysokości 0,33% wartości zamówienia dziennie, nadto koszty ponownego transportu.
8. Jeżeli Kupujący odbiera towar własnym transportem, zobowiązany jest do dokonania tego w godzinach pracy magazynu Sprzedającego i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się przed załadunkiem. Wszelkie ryzyko związane z towarem przechodzi na Kupującego z chwilą dokonania odbioru.
9. W przypadku opóźnienia dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego,po zgłoszeniu gotowości do dokonania dostawy przez Sprzedajacego,  Sprzedający ma prawo naliczyć koszty magazynowania towaru w wysokości 0,33% wartości zamówienia dziennie  oraz odsetki ustawowe od kwoty pozostałej części płatności od następnego dnia od planowanej dostawy do dnia zapłaty.
10. Wszystkie terminy dostaw powinny być dotrzymane. Jeśli jednak nastąpiło opóźnienie dostawy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego przez okres dłuższy niż 30 dni, Kupujący ma prawo żądać jedynie kary umownej w wysokości odsetek ustawowych od kwoty wpłaconej zaliczki, liczonych od następnego dnia po upływie 30 dni od zaplanowanej dostawy do dnia rzeczywistej dostawy. W przypadku opóźnienia tylko części dostawy, naliczanie kary umownej następuje od takiej samej części zaliczki.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizowania dostawy partiami. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez Sprzedającego partiami, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty każdorazowo za dostarczony faktycznie towar odliczając proporcjonalnie wpłaconą zaliczkę.
12. Przekazanie towarów Kupującemu odbywa się zawsze na podstawie protokołu odbioru. Podpisanie protokołu przez obie strony bez zastrzeżeń oznacza, że towar lub jego uzgodniona partia przekazany został w ilości ujętej w protokole i nie posiada wad jawnych.
13. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zakupionego towaru przy użyciu środków transportu przystosowanego do przewozu szkła budowlanego.

C. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności wszystkich towarów objętych zamówieniem i dostarczonych Kupującemu (zarówno zamontowanych jaki nie zamontowanych) do chwili zapłaty całej należności Sprzedającemu, wynikającej z wartości zamówienia oraz ewentualnych dodatkowych kosztów transportu lub odsetek za zwłokę. W tej sytuacji Sprzedający zastrzega sobie prawo zatrzymania ruchomych części jak np. skrzydeł do czasu uregulowania należności.
2. W przypadku, gdy Kupujący czeka na zlecenie bądź jako pośrednik, przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonania przez Sprzedającego uprawnień, o których mowa w punkcie C1, o czym zobowiązany jest powiadomić Zleceniodawcę lub ostatecznego nabywcę (inwestora).

D. REKLAMACJE WAD JAWNYCH PRZY ODBIORZE
1. Reklamacje ilościowe oraz stwierdzenie wad jawnych, takich jak np.: uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia i stłuczenia szkła czy głębokie zarysowania, powinny być zaznaczone w protokole odbioru pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu.
2. Wady nieistotne produktu, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową, jak np. zarysowanie zewnętrznych stron ościeżnic, nie podlegają reklamacji i nie są objęte gwarancją.
3. Jeśli dostarczony towar ma wady jawne, Kupujący ma prawo odmówić płatności za wadliwy towar, który po naprawie lub ewentualnej wymianie zostanie dostarczony ponownie. Kupujący jest jednak zobowiązany zapłacić za dodatkowy towar nie podlegający reklamacji. Jeżeli Kupujący zapłacił za całość dostawy, Sprzedający zobowiązuje się usunąć usterki w trybie ekspresowym. W przypadku braków ilościowych Kupujący jest zobowiązany zapłacić za towar rzeczywiście dostarczony-w takim wypadku stosuje się odpowiednio punkt B12.

E. GWARANCJA
1. Uprawnienia z tytułu gwarancji są związane z prawem własności i powstają w momencie uregulowania wszelkich płatności związanych z dostarczonym towarem.
2. Sprzedający gwarantuje wysoką jakość wyrobów i ich zgodność z odpowiednimi normami i tolerancjami właściwymi dla typu wyrobów.
3. Wykraczająca ponad ustawowe 6 miesięcy gwarancja-zgodna z gwarancją udzieloną przez dostawcę - rozpoczyna się w chwili dokonania odbioru, jednakże jakiekolwiek uprawnienia z tytułu gwarancji powstają i mogą być wykonane dopiero po uiszczeniu przez Kupującego wszystkich należności na rzecz Sprzedającego. Na szkło obowiązują normy: PN-EN ISO 12543-5,6; PN-EN 1279.
4. Gwarancja zachowuje swoją ważność jedynie w przypadku wykonania przez firmę "MEGAL" Sp. z o.o. corocznego przeglądu 'konserwacji okien. Konserwacja dokonywana jest odpłatnie.
5. Gwarancja nie obejmuje :
a) wad i uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika lub osób trzecich,
b) wad i uszkodzeń wynikłych z użytkowania niezgodnego z instrukcją użytkowania i serwisu, przekazanej przez Sprzedającego, Kupującemu.
c) wad i uszkodzeń wynikłych w skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
d) wad i uszkodzeń powstałych z powodu nieprawidłowego montażu wyrobu przez Kupującego,
e) wad i uszkodzeń powstałych z powodu normalnego zużycia wyrobu lub jego części w trakcie       użytkowania,
f) wad i uszkodzeń powstałych z powodu zmniejszenia użyteczności wyrobu lub jego części w sposób naturalny z upływem czasu.
6. Szkło przetworzone nie podlega gwarancji.
7. Zgłoszenia wad ukrytych muszą być składane w formie pisemnej, niezwłocznie tj. w terminie trzech dni od ich stwierdzenia z jednoznacznym określeniem przedmiotu reklamacji i rodzaju wady.
8. W ramach gwarancji Sprzedający ma prawo wyboru jednej z następujących form realizacji zobowiązań gwarancyjnych:
a) naprawę reklamowanego wyrobu,
b) wymianę wadliwego wyrobu,
c) udzielenie bonifikaty obiektywnie odpowiadającej stwierdzonej wadzie i spowodowanego tą wadą obniżenia wartości użytkowej.
Wyklucza się jakiekolwiek inne możliwości realizacji gwarancji niż wyżej wymienione.
9. Sprzedający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 2 (dwóch) tygodni.
10. Wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych nastąpić powinno w możliwie najkrótszym czasie chyba że z innych przyczyn (np. warunki pogodowe) Strony uzgodniły inny termin usunięcia wad. Termin wykonania usługi może ulec zmianie z przyczyn niezawinionych od firmy "Megal" Sp. z o.o., o czym kupujący zostanie poinformowany.
11. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne szkody będące następstwem wad, jak również napraw lub wymian gwarancyjnych dokonanych zgodnie ze sztuką budowlaną.

F. ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA
W razie odwołania przez Kupującego umowy już zrealizowanej, obowiązany jest on do zapłaty całości należności.

G. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd Powszechny dla siedziby Sprzedającego.

H. INNE POSTANOWIENIA
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania w zamówionych wyrobach zmian technicznych spowodowanych postępem technicznym 'technologicznym, co najmniej nie obniżających wartości użytkowych.
2. Błędy oczywiste w zamówieniu (np. rachunkowe) uprawniają Sprzedającego do korekty wartości umowy, przy czym Kupujący musi być o tym powiadomiony pisemnie. Przy różnicy wartości zamówienia 10% (dziesięć procent) lub więcej na niekorzyść Kupującego, Kupujący musi wyrazić zgodę na taką zmianę lub może zrezygnować z umowy bez konsekwencji finansowych. Termin dostawy ulega przesunięciu o liczbę dni jaka upłynie od daty pisemnego powiadomienia do daty otrzymania odpowiedzi.
3. Ewentualne załączniki stanowią integralną część niniejszego zamówienia.
4. Wszystkie zmiany powyższych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności zaakceptowane przez Kupującego i Zarząd Sprzedającego.
5. Przy demontażu okien w całości cena montażu okien wzrasta 100%.
6. W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.